Αρχική / Υπηρεσίες Οικοδομικές άδειες

 

Άδεια ανέγερσης νέου κτιρίου


Περιλαμβάνει:

-  Tις τεχνικές μελέτες (Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος, Αρχιτεκτονική, Στατική, Μηχανολογική και Ενεργειακή Μελέτη).

-  Διεκπεραίωση της οικοδομικής άδειας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

-  Υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών και λήψη εγκρίσεων από άλλους φορείς.

Οι απαιτούμενες μελέτες εξαρτώνται από το είδος της άδειας και το μέγεθος του έργου. Οι εγκρίσεις που απαιτούνται ποικίλλουν αναλόγως την περίπτωση π.χ. έγκριση από Δ.Ε.Η, Ε.Π.Α. , Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εφορία, Υποθηκοφυλάκιο, Δασαρχείο, Αρχαιολογία κ.α. . Για τον λόγο αυτό γίνεται από πλευράς του γραφείου μας η προσπάθεια να επισπεύδεται η παραπάνω διαδικασία οργανώνοντας με τον βέλτιστο τρόπο την σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί.


Άδεια Μικρής Κλίμακας


Για περιορισμένες εργασίες σε ακίνητα εκδίδεται η άδεια μικρής κλίμακας. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη καθώς απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά σε σχέση με μία κανονική άδεια. Εργασίες που επιτρέπονται με άδεια Μικρής Κλίμακας:

α.    Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

β.    Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ.   Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270),εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ.    Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε.    Γεωτεχνικές έρευνες
στ.  Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

ζ. Κατασκευή ανελκυστήρα.

η.    Κοπή δένδρων.

θ.    Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

ι.    Τοποθέτηση ικριωμάτων.

ια.   Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

ιβ.   Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων.

ιγ.   Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.

ιδ.  Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

ιε.    Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

ιστ.  Κατασκευή πέργκολας .

ιζ.    Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας.

ιη.    Τοποθέτηση κεραιών.

ιθ.    Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

κ.   Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.

κα.   Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.

κβ.   Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

κγ.   Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

κδ.   Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα.

κε.   Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών.

κζ.   Αντικατάσταση στέγης.

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955