Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ (νέο πρόγραμμα Ιούλιος 2019)Οι αιτήσεις για Αττική ξεκινάνε 22/07/2019. Χρειάζεται προεταοιμασία φακέλου μία εβδομάδα πριν περίπου.

Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες σαν σύνολο). Δίνεται επιδότηση σε ποσοστό μέχρι 70% αναλόγως του ύψους του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και τον αριθμό  εξαρτώμενων τέκνων. Το υπόλοιπο ποσό πληρώνεται με ιδιωτικά μέσα είτε μετρητοίς είτε με άτοκο δάνειο σε τράπεζα.

 

 


  

Επιλέξιμες Κατοικίες.

Οι κατοικίες πρέπει να δηλώνονται ως Κύριες Κατοικίες στο Έντυπο Ε1 της εφορίας μέχρι και την τελευταία φορολογική δήλωση. Ως κύρια κατοικία μπορεί να την έχει δηλώσει ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο κύριος 100%, ενοικιαστής, δωρεάν παραχωρούμενος κ.τ.λ. .

Οι κατοικίες θα πρέπει να είναι νόμιμες, χωρίς αυθαίρετα και θα πρέπει να ανήκουν σε ενεργειακή κατηγορία Δ και χαμηλότερη (ενδεικτικά όλες οι κατοικίες προ 1980 και για την περίοδο 1980-2011 όσες δεν έχουν ηλιακό θερμοσίφωνα).

Σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή για μια κατοικία στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον Ι» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση εκτός εάν αυτή αποτελεί μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία.

 

Για τις πολυκατοικίες σαν σύνολο ισχύουν περαιτέρω τα εξής:

Η πολυκατοικία εντάσσεται μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης.

Οι επεμβάσεις να είναι κοινόχρηστες.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να ενταχθούν συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.

 

Ποσοστά επιδότησης  ανάλογα με το εισόδημα.

Κατηγορία
Ατομικό
«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»
Οικογενειακό
«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης
Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο
Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000

έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000

> 45.000 έως 50.000

0%

0%

0%


 

 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ισχύουν επιπλέον τα εξής εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης  εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην κατηγορία 7.

 

Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση.

Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

 

Επιλέξιμες επεμβάσεις.

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση).

Αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία όχι όμως πόρτα διαμερίσματος.

Συμπληρωματικά και όχι αυτοτελώς δαπάνες για τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ.

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Θερμομόνωση (εξωτερικά ή εσωτερικά) στο δώμα ή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή pilotis ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

- Νέο ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης ,(κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. περιλαμβανομένων (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).

Δεν είναι επιλέξιμες η δεξαμενή πετρελαίου και σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ.

4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Προσοχή. Οι επιλεγόμενες εργασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν μία ελάχιστη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που ορίζεται από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα η απλή αντικατάσταση κουφωμάτων σε ένα διαμέρισμα ενδέχεται να μην μεταβάλλει όσο χρειάζεται την ενεργειακή κατάσταση του χώρου και επομένως να μην μπορεί να επιλεχθεί από μόνη της στο πρόγραμμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]

Ι

ΙΙ

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο

370

440

1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

300

350

1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Παράθυρο

470

540

1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

390

440

1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Παράθυρο

250

270

1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

180

240

1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*

135

155

1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)** ****

140

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης*** ****

25

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]

0,9 ˂ R ≤ 1,8

R > 1,8

2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος

44

48

2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

17

25

2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

45

55

2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

29

35

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

Ισχύς P(kW)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

P≤8

8<P≤12

12<P≤20

20<P≤35

35<P≤50

50<P≤100

100<P≤200

P>200

3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου

4.500

6.400

8.300

11.000

14.500

21.500

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

3.500

5.900

11.000

15.500

20.800

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC)

5.700

6.600

9.400

13.700

22.800

25.000

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

4.900

6.100

9.100

13.300

23.100

25.000

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

14.000

21.000

25.000

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*

6.900

7.200

9.400

13.200

25.000

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου ** (Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)

P≤2.6

2.6<P≤3.5

P>3.5

850

1.100

2.000

3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***

700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

1.100€ ανά αίτηση

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας

1.500€ ανά αίτηση

 

 

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Στις δαπάνες των ανωτέρω πινάκων ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν:

- Εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης ,διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, αποκατάσταση υγρομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη, λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά κόστη υλικών και εγκατάστασης  κ.λπ.

- Απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα).

 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της κατοικίας  με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία / διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επιπροσθέτως του προϋπολογισμού επιδοτούνται 100%:

α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, 62 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό  τα 310,0 €,

ii) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, 62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό τα 806,0 €.

β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου, μέχρι του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

γ. Αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ), μέχρι ποσού 248 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για μελέτες ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για μονοκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 € ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Διαδικασία

Ο ιδιώτης απευθύνεται σε εμάς για το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό και τον έλεγχο επιλεξιμότητας της κατοικίας του. Γίνεται έλεγχος νομιμότητας, Ε9, συναινέσεων συνιδιοκτητών κ.τ.λ. .

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό επιλέγονται οι κατάλληλες επεμβάσεις για το κτίριο και συγκεντρώνονται τα δικαιολογητικά για την αίτηση.

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς taxisnet του ιδιοκτήτη. Αναρτώνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνεται μοναδικός κωδικός, δεσμεύεται το απαραίτητο ποσόν και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης.

Μετά την υποβολή οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση και την χρονική προτεραιότητα και εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατάλογοι με Αποφάσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα. Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι μέσα στους δικαιούχους του προγράμματος ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Εφόσον ο ωφελούμενος αποδεχθεί την απόφαση υπαγωγής, επιλέγει εάν θα σύναψει άτοκο δάνειο, διάρκειας μέχρι 6 ετών με τράπεζα ή εάν θα πληρώσει το ποσοστό του με ίδια μέσα. Με την σύναψη δανείου μπορεί να δοθεί η προκαταβολή από την τράπεζα απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών που έχουν δηλωθεί. Εναλλακτικά η προκαταβολή πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη εφάπαξ.

Ακολουθούν οι εργασίες των ενεργειακών παρεμβάσεων από τους προμηθευτές οι οποίοι εκδίδουν παραστατικά και παραδίδουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του προγράμματος. Οι προμηθευτές πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας.

Ακολούθως, διενεργείται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση από το γραφείο μας μετά το πέρας των επεμβάσεων όπου πιστοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου και η ολοκλήρωση του έργου. Συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από εμάς εφόσον έχουμε δηλωθεί σύμβουλοι έργου και υποβάλλονται τα παραστατικά και εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης έργου οπότε και γίνεται η εξόφληση από την τράπεζα του υπόλοιπου ποσού. Η διαδικασία συνολικά θα πρέπει να διαρκέσει 9 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

 

Παράδειγμα:

Διαμέρισμα 80τ.μ. του 1970, οικογένειας με δύο προστατευόμενα τέκνα, με οικογενειακό εισόδημα 15.000€, το οποίο δηλώνεται φυσικά ως κύρια κατοικία.

Η μέγιστη επιχορήγηση είναι 60% + 5% για κάθε τέκνο = 70%. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για το διαμέρισμα είναι 80τ.μ. * 250€ = 20.000€. Επομένως η μέγιστη επιδότηση είναι 14.000€ και τα υπόλοιπα 6.000€ θα δοθούν από τον ιδιοκτήτη μέσω άτοκου δανείου σε βάθος 6 ετών ή με δικά του χρήματα.

Αυτός είναι ο μέγιστος θεωρητικός προϋπολογισμός που μπορεί να φτάσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα εφόσον θελήσει ο ιδιοκτήτης να κάνει πάρα πολλές επεμβάσεις. Στην πράξη ο προυπολογισμός εργασιών είναι μικρότερος. Π.χ. στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγονται να αλλαχθούν τα κουφώματα και να προστεθεί ηλιακός. Τα κουφώματα του διαμερίσματος περιλαμβάνουν 10,00τ.μ. μπαλκονόπορτες και 1,00τ.μ. παραθύρων. Επομένως ο ανώτατος προϋπολογισμός με βάση τους πίνακες επεμβάσεων φτάνει τα 10,00τ.μ. * 300€/τ.μ. + 1,00τ.μ.*370€/τ.μ. = 3.370€ για τα κουφώματα συν 1.100€ για τον ηλιακό  = 4.370€ συνολικός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. . Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα εργατικά, ΙΚΑ κ.τ.λ. . Οι αμοιβές ενεργειακών πιστοποιητικών και σύμβουλου έργου επιδοτούνται πλήρως, πρόσθετα  από αυτό το ποσό.

Από τα 4.370€ ο δικαιούχος θα λάβει ως επιδότηση 70%*4.370€ = 3.059€ και το υπόλοιπο ποσό 1.311€ θα το πληρώσει είτε με άτοκο 6ετές δάνειο στην τράπεζα είτε με δικά του χρήματα εφάπαξ.

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955