Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2021

 

Αναμένεται να γίνει έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 13/12/2021 η οποία θα κρατήσει για 50 ημέρες.

Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες σαν σύνολο). Δίνεται κρατική επιδότηση που  αναλόγως του ύψους του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Το υπόλοιπο ποσοστό πληρώνεται με ιδιωτικά μέσα είτε εφάπαξ είτε με άτοκο δάνειο σε τράπεζα καθώς το πρόγραμμα επιδοτεί τους τόκους του δανείου.

 

Επιλέξιμες Κατοικίες.

Οι κατοικίες πρέπει να δηλώνονται ως Κύριες Κατοικίες στο Έντυπο Ε1 της εφορίας μέχρι και την τελευταία φορολογική δήλωση. Ως κύρια κατοικία μπορεί να την έχει δηλώσει ο κάτοχος της πλήρους κυριότητας, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ενοικιαστής, δωρεάν παραχωρούμενος κ.τ.λ. . Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.

Οι κατοικίες θα πρέπει να είναι νόμιμες, χωρίς αυθαίρετα και θα πρέπει να ανήκουν σε ενεργειακή κατηγορία Γ και χαμηλότερη.

 

 

Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση (ανά ΑΦΜ).

Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε συνολική αίτηση πολυκατοικίας.

 

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

 

Για τις πολυκατοικίες σαν σύνολο ισχύουν περαιτέρω τα εξής:

Η πολυκατοικία εντάσσεται μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης.

Θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ "διαχειριστή πολυκατοικίας".

Οι επεμβάσεις να είναι κοινόχρηστες.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να ενταχθούν συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.

 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,0€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας kWh),

β) Το γινόμενο του 200€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).

γ) τα 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Επιπροσθέτως του προϋπολογισμού επιδοτούνται 80% και μέχρι 2000 ευρώ:

α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου.

γ. Αμοιβή για έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ).

 

Αμοιβές γραφείου

Για να κάνουμε αρχική αίτηση, συγκέντρωση δικαιολογητικών και έκδοση πρώτου ενεργειακού πιστοποιητικού λαμβάνουμε την αμοιβή του πρώτου ΠΕΑ σύμφωνα με την τιμολόγηση του προγράμματος η οποία είναι 75 ευρώ + 2,50 ευρώ/μ2 (με μέγιστο τα 400 ευρώ) και η οποία περιλαμβάνει ΦΠΑ. Π.χ. για διαμέρισμα 80μ2 η αμοιβή του πρώτου ΠΕΑ είναι 75 + 2,50 *80 = 275 ευρώ με το ΦΠΑ. Το ποσό αυτό επιδοτείται 100% από το πρόγραμμα εφόσον υπαχθείτε σε αυτό.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση σας θα πληρώσετε επίσης:

- την αμοιβή του δέυτερου ενεργειακού πιστοποιητικού η οποία είναι ίδια με του πρώτου.

- την αμοιβή σύμβουλου έργου 250 ευρώ με το ΦΠΑ

- την αμοιβή για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου 150 ευρώ + 3 ευρώ/μ2 με μέγιστο ποσό τα 550 ευρώ.

- τυχών αμοιβές για άδεια μικρής κλίμακας ή μελέτης φυσικού αερίου εάν απαιτούνται 250 ευρώ με το ΦΠΑ.

Το σύνολο των αμοιβών δεν μπορεί να ξεπερναέι τα 2000 ευρώ. Οι αμοιβές αυτές επιδοτούνται όλες 100% από το πρόγραμμα.

 

Διαδικασία

Ο ιδιώτης απευθύνεται σε εμάς για το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό και τον έλεγχο επιλεξιμότητας της κατοικίας του. Γίνεται έλεγχος πολεδομικής νομιμότητας, Ε9, συναινέσεων συνιδιοκτητών κ.τ.λ. .

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό επιλέγονται οι κατάλληλες επεμβάσεις για το κτίριο και συγκεντρώνονται τα δικαιολογητικά για την αίτηση.

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς taxisnet του ιδιοκτήτη. Αναρτώνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνεται μοναδικός κωδικός, δεσμεύεται το απαραίτητο ποσόν και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα. Θα δωθεί αρκετός χρόνος για να γίνουν οι αιτήσεις συγκεκριμένα ένας μήνας και στο τέλος θα γίνει βαθμολόγηση και επιλογή αναλόγως την βαθμολογία τους, αντίθετα με τα προγράμματα των προηγούμενων ετών όπου ίσχυε σειρά προτεραιότητας ή αλλιώς το "όποιος προλάβει" και οι αιτήσεις μπλοκάρανε στην πρώτη ώρα. Η βαθμολόγηση εξηγείται παρακάτω.

Έτσι θα εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατάλογοι με Αποφάσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα. Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι μέσα στους δικαιούχους του προγράμματος ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Εφόσον ο ωφελούμενος αποδεχθεί την απόφαση υπαγωγής, επιλέγει εάν θα σύναψει άτοκο δάνειο, διάρκειας μέχρι 6 ετών με τράπεζα ή εάν θα πληρώσει το ποσοστό του με ίδια μέσα. Με την σύναψη δανείου μπορεί να δοθεί η προκαταβολή από την τράπεζα απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών που έχουν δηλωθεί. Εναλλακτικά η προκαταβολή πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη εφάπαξ.

Ακολουθούν οι εργασίες των ενεργειακών παρεμβάσεων από τους προμηθευτές οι οποίοι εκδίδουν παραστατικά και παραδίδουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του προγράμματος. Οι προμηθευτές πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι φέτος είανι υποχρεωτικό οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την απόφαση υπαγωγής ενώ το 30% των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες γίνεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

 

Ποσοστά επιδότησης  ανάλογα με το εισόδημα.

Κατηγορία
Ατομικό
Εισόδημα
Οικογενειακό
Εισόδημα
Ποσοστό επιδότησης

 

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα
Δωρεάν παραχώρηση σε έτερο/ενοικίαση

1

Έως και 5.000

Έως και 10.000

75%

65%

2

> 5.000 έως και 10.000

> 10.000

έως και 20.000

70%

60%

3

> 10.000 έως και 20.000

> 20.000 έως και 30.000

55%

45%

4

> 20.000 έως και 30.000

> 30.000 έως και 40.000

45%

40%

5

> 30.000 έως και 50.000

> 40.000 έως και 60.000

40%

40%


 

 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα δίνεται πρόσθετη επιδότηση 10% ανά διαμέρισμα.

Στο οικογενιακό εισόδημα εμπίπτουν και οι μονογονεικές οικογένειες.

 

Επιλέξιμες επεμβάσεις.

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση).

Αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία όχι όμως πόρτα διαμερίσματος.

Συμπληρωματικά και όχι αυτοτελώς δαπάνες για τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ.

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Θερμομόνωση (εξωτερικά ή εσωτερικά) στο δώμα ή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή pilotis ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

- Νέο ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης ,(κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. περιλαμβανομένων (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).

Δεν είναι επιλέξιμες η δεξαμενή πετρελαίου και σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ.

4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Προσοχή. Οι επιλεγόμενες εργασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ενεργειακή αναβάθμιση κατά 3 κατηγορίες. Για να γίνει τέτοια αναβάθμιση θα πρέπει να γίνουν ριζικές επεμβάσεις στο ακίνητο δηλαδή προσθήκη μόνωσης ή αλλαγή συστήματος θέρμανσης. Η απλή αντικατάσταση κουφωμάτων σε ένα διαμέρισμα ή τεντών σχεδόν σίγουρα δεν μεταβάλλει όσο χρειάζεται την ενεργειακή κατάσταση του χώρου και επομένως δεν θα μπορεί να επιλεχθεί στο πρόγραμμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]

Ι (2 ≤ U ˂ 3,2)

ΙΙ (U < 2,0)

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο

430

500

1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

350

400

1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Παράθυρο

550

620

1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

450

500

1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Παράθυρο

290

310

1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

210

280

1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*

120

1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)** ****

160

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης*** ****

40

1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4) (5) (€/ μονάδα)

Ι                                                  ΙΙ

Μη κεντρικά                            Κεντρικά < 600m3/h

850                                            4.600

ΙΙΙ

Κεντρικά > 600m3/h

6.900

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]

0,9 ˂ R ≤ 1,8

R > 1,8

2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος

50

55

2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

20

29

2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

52

63

2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

33

40

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)


3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

Ισχύς P(kW)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

P≤8

8<P≤14

14<P≤20

20<P≤35

35<P≤50

50<P≤100

100<P≤200

P>200

3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

690 ανά αίτηση

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2900

4.000

6.800

12.650

17.800

23.900

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC)

6.550

8.150

10.800

15.75

26.200

28.000

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

5.650

7.350

10.450

15.300

26.550

28.000

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

16.100

24.150

28.000

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*

7.950

8.650

9.800

15.300

28.000

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου ** (Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)

Ι

P≤3.8

ΙΙ

P>3.8

1000

1700

3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

40 (€/m2)

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

Ι. V<135                                    II. 135 < V < 185                                III. V > 185

1.150€ ανά αίτηση                      1.450€ ανά αίτηση                               1.700€ ανά αίτηση

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

3.450€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.900€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

11.500€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 28.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας

1.700€ ανά αίτηση

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

5.Α Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)

2500 ανά αίτηση

5.Β Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

580 ανά αίτηση

 

 

 

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Στις δαπάνες των ανωτέρω πινάκων ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν:

- Εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης ,διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, αποκατάσταση υγρομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη, λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά κόστη υλικών και εγκατάστασης  κ.λπ.

- Απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα).

 

Βαθμολογία και αξιολόγηση αιτήσεων


Α/ Α
Κριτήριο
Βαρύτητα Συντελεστών
Ανώτατη βαθμολογία (100 μόρια)
Κατώτατο βαθμολογούμε νο όριο κριτηρίου (0 μόρια)

Κ1

Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*

50%

0,2

1,00

2

Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας

14%

1000 ευρώ / άτομο οικογένειας

30000 ευρώ / άτομο οικογένειας

3

Βαθμοημέρες

7%

1,4069

0,2180

4

Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ

5%

Η

Γ

5

Παλαιότητα κατασκευής

3%

1955 και κάτω

2011

6

Μονογονεϊκή Οικογένεια

7%

σταθερό

σταθερό

7

ΑμεΑ**

7%

σταθερό

σταθερό

8

Πολύτεκνοι***

7%

σταθερό

σταθερό

Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από το γινόμενο του προτεινόμενου Κόστους Παρεμβάσεων διά, την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την ωφέλιμη του επιφάνεια. Μόνο για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αν στο Κόστος Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2 του πίνακα 4.1.1, τα προτεινόμενα κόστη για τις υποκατηγορίες αυτές συμμετέχουν στο Κόστος Παρεμβάσεων μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40),

** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα.

*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με ηλεκτρονική υπογραφή. Στο σύστημα υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να δηλώνεται η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού και ο αριθμός πρωτοκόλλου του.

Η εξίσωση υπολογισμού βαθμολογίας από τον οποίο θα προκύπτει η Σειρά Κατάταξης βάσει και των ανωτέρω κριτηρίων είναι η εξής: 𝛣𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼 = 𝐾1 ∙ 50% + 𝐾2 ∙ 14% + 𝐾3 ∙ 7% + 𝐾4 ∙ 5% + 𝐾5 ∙ 3% + 𝐾6 ∙ 7% + 𝐾7 ∙ 7% + 𝐾8 ∙ 7%

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, με βάση την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης,  συντάσσονται ανά Π.Ε.:

- Πίνακες κατάταξης υποβληθεισών προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης που η επιδότησή τους εντάσσεται στον διαθέσιμο ανά Π.Ε. προϋπολογισμό του Προγράμματος («καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις)

- Πίνακες κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποβληθεισών αιτήσεων που η επιδότησή τους δεν εντάσσεται στον διαθέσιμο ανά Π.Ε. προϋπολογισμό του Προγράμματος («επιλαχούσες» αιτήσεις)

Κατά των άνω πινάκων δεν δίνεται δικαίωμα ένστασης.

Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτο το άνω χρονικό διάστημα, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη.

Ταυτόχρονα, γίνεται η έναρξη της εξέτασης από τον Φορέα Υλοποίησης των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των υποβληθέντων στοιχείων του Προγράμματος που περιέχονται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα που υποβάλλεται.

Σύμφωνα με την Η.Τ. ελέγχονται και επανυπολογίζονται τα στοιχεία παλαιότητας και επιφάνειας της αίτησης, με επανυπολογισμό της βαθμολογίας των σχετικών κριτηρίων στα οποία αφορούν.

Ακολούθως εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε.

 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των Προσωρινών Πινάκων και εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε.

 

 

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955